Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08 juli 2019.

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij XFerion Design heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van XFerion Design aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. XFerion Design is een handelsnaam van XFerion Latin America S.A., statutair gevestigd op #1 Map Street, Belize City, Belize en staat daar ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84218. XFerion Design is per e-mail te bereiken via info@xferion.nl en voor vragen over de privacyverklaring kun je ook naar ditzelfde e-mailadres mailen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe XFerion Design omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. XFerion Design hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft XFerion Design aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door XFerion Design valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

XFerion Design behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Bovenaan de pagina vindt je de datum van laatste aanpassing.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je een contact- of inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de tijd dat inschreven blijft, klant bent of er op een andere reden regelmatig contact is.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en Paypal account / bankrekeningnummer. In het geval van zakelijke klanten wordt ook de bedrijfsnaam en het BTW nummer verwerkt en opgeslagen. XFerion Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan XFerion Design geen contact met je opnemen. Daarnaast is XFerion Design in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan XFerion Design wilt verstrekken, is XFerion Design niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat XFerion Design niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van XFerion Design door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden dagelijks verstuurt.

Cookies

XFerion Design maakt op haar website gebruik van cookies.

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van XFerion Design bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Analytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet XFerion Design aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt XFerion Design gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van XFerion Design. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. XFerion Design is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. XFerion Design raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door XFerion Design zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van XFerion Design handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vind je hier.
  • Zoho Mail: Wanneer je ons een e-mail stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zoho. Meer informatie over het privacybeleid van Zoho vind je hier.
  • Facturensturen.nl, voor het opmaken van facturen. Onze facturen worden met Facturensturen.nl opgemaakt en verstuurd. Hiervoor worden je persoonsgegevens bij hun opgeslagen. Meer informatie over hun privacybeleid vindt je hier.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. XFerion Designblijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als XFerion Design op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

XFerion Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over XFerion Design met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info@xferion.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij hebben altijd geloofd in de transparantie van het Internet en daarom voegen we ook deze affiliate disclaimer toe. Op deze website vind je zeker producten die wij je aanraden waarvoor wij ook een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft.

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons primaire doel is dat jij door deze producten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.